cda

数字化人才认证

您的位置:首页 > 精彩阅读 > Python编程给numpy矩阵添加一列方法示例

Python编程给numpy矩阵添加一列方法示例

2018-04-25

Python编程给numpy矩阵添加一列方法示例

首先我们有一个数据是一个mn的numpy矩阵现在我们希望能够进行给他加上一列变成一个m(n+1)的矩阵    
import numpy as np
a = np.array([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]])
b = np.ones(3)
c = np.array([[1,2,3,1],[4,5,6,1],[7,8,9,1]])
PRint(a)
print(b)
print(c)
 
[[1 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]
[ 1. 1. 1.]
[[1 2 3 1]
 [4 5 6 1]
 [7 8 9 1]]
我们要做的就是把a,b合起来变成c
方法一
使用np.c_[]和np.r_[]分别添加行和列    
np.c_[a,b]
 
array([[ 1., 2., 3., 1.],
    [ 4., 5., 6., 1.],
    [ 7., 8., 9., 1.]])
 
np.c_[a,a]
 
array([[1, 2, 3, 1, 2, 3],
    [4, 5, 6, 4, 5, 6],
    [7, 8, 9, 7, 8, 9]])
 
np.c_[b,a]
 
array([[ 1., 1., 2., 3.],
    [ 1., 4., 5., 6.],
    [ 1., 7., 8., 9.]])
方法二
使用np.insert    
np.insert(a, 0, values=b, axis=1)
 
array([[1, 1, 2, 3],
    [1, 4, 5, 6],
    [1, 7, 8, 9]])
 
np.insert(a, 3, values=b, axis=1)
 
array([[1, 2, 3, 1],
    [4, 5, 6, 1],
    [7, 8, 9, 1]])
方法三
使用'column_stack'    
np.column_stack((a,b))
 
array([[ 1., 2., 3., 1.],
    [ 4., 5., 6., 1.],
    [ 7., 8., 9., 1.]])
总结
以上就是本文关于Python编程给numpy矩阵添加一列方法示例的全部内容,希望对大家有所帮助。

完 谢谢观看

展开阅读全文
分享
收藏

OK